NOLA Ready logo
The City of New Orleans

Bão Zeta Updates

Translate:  

T4
Thg10 28
2020
8:43 SA
Bão Zeta

Cập nhật về dịch vụ vận chuyển công cộng RTA trước Bão Hurricane Zeta

Do tình hình dự báo thay đổi nhanh chóng của Bão Hurricane Zeta,  Cơ quan Giao thông Khu vực New Orleans sẽ chuyển việc ngưng tất cả các dịch vụ giao thông công cộng sang 10:00 am vào Thứ Tư, 28 Tháng Mười. 

Tất cả các hoạt động vận chuyển sẽ tiếp tục tạm dừng đến khi có thông báo mới và được coi là an toàn để mở dịch vụ trở lại.  

Để biết thông tin mới nhất về các tác động đối với dịch vụ do Bão Hurricane Zeta, hãy truy cập trang web của RTA tại www.RTAforward.org, theo dõi @NewOrleansRTA trên Twitter và Facebook, hoặc gọi Rideline theo số 504-248-3900.