NOLA Ready logo
The City of New Orleans

Bão Zeta Updates

Translate:  

T2
Thg10 26
2020
11:28 SA
Bão Zeta

Đăng ký Nhu cầu Đặc biệt

Sở Y tế New Orleans khuyên những cư dân có thể cần trợ giúp thêm trong một cơn bão do tuổi tác, khả năng, hoặc tình trạng bệnh lý y tế nên đăng ký chương trình Đăng ký Nhu cầu Đặc biệt của Thành phố. Đăng ký cho bản thân hoặc người thân của quý vị bằng cách truy cập specialneeds.nola.gov hoặc gọi 3-1-1 (504-688-2299).