NOLA Ready logo
The City of New Orleans

Special Considerations

Mẫu đơn khiếu nại về tiếp cận ngôn ngữ

English

Español

NOLA Ready cam kết cung cấp cho tất cả thành viên cộng đồng khả năng tiếp cận công bằng với các dịch vụ chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống khẩn cấp bất kể ngôn ngữ họ sử dụng. 

Chúng tôi cố gắng đảm bảo khả năng tiếp cận ngôn ngữ có ý nghĩa đối với tất cả các dịch vụ được cung cấp trước đó, trong khi và sau khi xảy ra thảm họa. Vượt qua khả năng tiếp cận với một thông dịch viên, chúng tôi đặt mục tiêu cung cấp các tờ rơi đã được biên dịch và các bài đăng thông tin, các thông báo công cộng về các dịch vụ tiếp cận ngôn ngữ, cũng như là việc phân phối các tài liệu quan trọng cho các cộng đồng nói ngôn ngữ không phải tiếng Anh. Tiêu chuẩn về khả năng tiếp cận ngôn ngữ này nên có sẵn trên khắp tất cả các nguồn lực hỗ trợ thảm họa, bao gồm nhưng không chỉ gồm: liên lạc khẩn cấp, trú ẩn, các nguồn hỗ trợ thực phẩm và nước uống, năng lượng và thiết bị nguồn điện, sơ tán và dịch vụ chuyên chở, cùng với các nguồn lực khác. 

Nếu quý vị cảm thấy rằng quý vị không thể tiếp cận các nguồn hỗ trợ tình huống khẩn cấp do các nhu cầu chưa được đáp ứng về ngôn ngữ, hãy hoàn thành và nộp mẫu đơn khiếu nại bên dưới.   

Today
Thông tin Liên hệ
Xin lưu ý: Nếu quý vị không có thông tin liên hệ, chúng tôi sẽ không thể thông báo cho quý vị về các bước chúng tôi sẽ thực hiện để phản hồi với đơn khiếu nại của quý vị. :
( ) -
Quý vị muốn được liên lạc theo cách nào nếu cần thêm thông tin? :


Có ai khác đang giúp quý vị điền mẫu đơn này không? *:

Nếu có, hãy bao gồm cả thông tin liên hệ của họ:
( ) -
Quý vị muốn nhận được văn bản thông tin bằng ngôn ngữ nào? *:


Quý vị muốn nhận được thông tin tra đổi miệng bằng ngôn ngữ nào? *:Chi tiết Khiếu nại
Ghi nhiều chi tiết nhất có thể, bao gồm tên và/hoặc vị trí của bất kỳ cá nhân nào liên quan và các dịch vụ/thông tin quý vị đang tìm kiếm.
Vụ việc xảy ra ở đâu? *:Vấn đề tiếp cận ngôn ngữ: *:
(chọn tất cả các câu trả lời phù hợp)
Vụ việc này có xảy ra nhiều hơn một lần không?*:

Nếu có, nêu rõ ngày/thời gian xảy ra vụ việc gần đây nhất
Today
(nêu gần đúng nếu không rõ)
Vụ việc này trực tiếp tác động đến điều nào sau đây: *:


(chọn tất cả các câu trả lời phù hợp)
Quý vị có thông tin cho nhân viên từ bộ phận/cơ quan này rằng quý vị cần hỗ trợ bằng ngôn ngữ của quý vị không? *:

Back to top