NOLA Ready logo
The City of New Orleans

Bão Zeta Updates

Translate:  

T2
Thg10 26
2020
3:03 CH
Bão Zeta

Tự nguyện Sơ tán Ngoài Hệ thống Đê

Thành phố New Orleans kêu gọi tự nguyện sơ tán đối với các khu vực bên ngoài hệ thống đê, bao gồm Irish Bayou, Venetian Isles, và Lake Catherine, bắt đầu từ 6 p.m. Thứ Ba, 27 Tháng Mười. Nước dâng do bão từ 4 đến 6 feet được dự báo trong khu vực này do Bão Hurricane Zeta.